Etter 8 års arbeid ønsket May Britt og hennes støttespillere å fokusere på behovet for utdannelse.  Gjennom “Prosjekt Filippinene” har May Britt knyttet bånd med mange mennesker og hun blir lett gjenkjent på gata. Både i Bogo og i andre områder hun besøker, kaller barna henne bare for ”Lola May Britt”.  

Lola betyr bestemor!  

I 2009 bestemte de seg for å bygge et egenfinansiert og selvstyrt dagsenter med førskole og gi det navnet ”Lola Day Care Center”.  “Prosjekt Filippinene” ble registrert i Brønnøysundregistrene og fra år 2010 ble førskolen det nye hovedsatsingsområdet til hjelpearbeidet.

I Juni 2010 åpnet Lola Day Care Center dørene for 30 fattige barn plukket ut av “Bogo City Social Welfare Department”.  Foreldrene måtte skrive kontrakt om at deres “betaling” var aktiv deltagelse i drift gjennom vedlikehold, renhold og matlaging.  Dette har fungert svært godt og foreldrene er veldig stolte og engasjerte, kun svært få av elevene har måttet slutte pga. manglende oppfølging.  Fra år 2015 har elevtallet vært rundt 45 barn per år.

Barna undervises i grunnleggende lese- og skriveferdigheter, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Barna lærer 3 ulike språk; morsmålet bisaya, samt de to landsmålene tagalog og engelsk. 

Førskolen har 2 undervisningsgrupper; 3/4-åringer på formiddag og 4/5-åringer på ettermiddag. 

Senteret har blitt viktig for byen Bogo.  Myndighetene er svært begeistret og har vist sin takk ved å fjerne skatten fra skolebygningen.  I tillegg her May Britt og ektemannen Oddbjørn Tynes blitt tatt opp som Bysbarn/Adopted Children of Bogo gjennom et enstemming vedtak i kommunestyret i januar 2014.  Elvene som har gått på Lola Day Care Center utmerker seg i den offentlige skolen og de er ettertraktede elever.  Mange naboer ønsker derfor å ha sine barn i førskolen vår, men den er forbeholdt de som lever under fattigdomsgrensen på litt over 1 dollar dagen. Senteret får mange offisielle besøk fra andre deler av øya og skolen blir sett på som en av de beste førskolene på Cebu. (Cebu har 3,8 millioner innbyggere).  

Positive resultater og fremtidshåp

Vi får stadig tilbakemelding om at det går veldig bra med elevene på alle trinn videre oppover i den offentlige filippinske skolen. Dette gir fremtidshåp og motivasjon for de fattige familiene til å satse på skolegang for barna. Ved nytt skoleår i juni 2019 startet tiende årskull opp ved Lola Day Care Center. 23 spente elever og foreldre møtte opp til første skoledag. Undervisningen ved førskolen vår er gratis. Hver familie må skrive kontrakt på at de "betaler" med sin tid i form av dugnadsarbeid på matlaging og renhold ved senteret. Dersom omsorgspersonen ikke klarer å holde denne avtalen om samarbeid og dugnadsinnsats i den daglige driften, mister barnet retten til å gå på Lola Day Care Center. Vi har valgt en slik løsning for å ansvarliggjøre familiene og skape et tett samarbeid mellom hjem og førskole.  Det fungerer svært godt!

Alle våre elever kommer fra fattige familier der de lever underfattigdomsgrensen på 1,9 dollar dagen — vi prioriterer disse barna!

Våre lærere er med i et faglig nettverk 

Førskolen vår er offentlig godkjent, og dette er viktig for den faglige utviklingen til våre pedagoger. Hver måned er våre lærere med på kommunale «Day Care Teacher Meetings». Der utveksler de erfaringer og undervisningsopplegg med hverandre, de får kurs om ulike temaer i forbindelse med nasjonal undervisningsplan, de får lære om hvordan de nasjonale prøvene skal gjennomføres m.m. Det hender ganske ofte at disse samlingene avholdes i Lola Day Care Center fordi vi har flotte lokaler og godt med utstyr. Skolen vår er kjent for å ha svært gode resultater på nasjonale prøver og det har hendt flere ganger at det har kommet delegasjoner fra andre byer for å se på undervisningsopplegget til våre tre dyktige pedagoger. 


Undervisningen ved Lola Day Care Center

Vi har tre pedagoger i 100 % stilling, og to av dem har vært med fra oppstarten i 2010. Treåringene som går hos oss har tilbud 3 timer på formiddagen og fireåringene 3 timer etter klokka 12. 

Dagen starter med flagg-seremoni klokka 8 for barn og foresatte. Da heises først det filippinske flagget mens de synger nasjonalsangen, deretter heises det norske flagget. Før de går inn til samlingsstund har de morgengymnastikk. Så er det fellesundervisning og deretter opplegg i små grupper. Etter ca 1,5 time får de et næringsrikt måltid og går ut for å leke. De siste 20 minuttene er satt av til oppsummering og foreldreinformasjon. Lærerne har pause fra klokka 11 til 12, og deretter undervises fireåringene etter samme opplegg frem til utelek, foreldreinformasjon og firing av flaggene klokka 15.  

Se mer om undervisningen her.


Elevene ved Lola Day Care Center får grunnleggende opplæring i skriving og lesing, grunnleggende ferdigheter i matematikk med addisjon og subtraksjon i tallområdet 1—10 og grunnleggende sammfunns- og naturfagskunnskap. 

De undervises i morsmålet bisaya, nasjonalspråket tagalog (helt ulikt morsmålet) og engelsk (Filippinenes nasjonalspråk nr. 2). Engelsk er administrasjonsspråk og undervisningsspråket i skolen på Filippinene. Morsmålet brukes hele tiden som støttespråk i de lavere klassene. I førskolen vår øver de på grovmotorikk og finmotorikk, selvstendighet, logisk tenking og sosiale ferdigheter. Foreldrene får opplæring i næringsrik matlaging, hygiene, renhold og sykdomslære. Skolen har eget kjøkken, og foreldrene arrangerer selv barnepass for småsøsken i skolens kjellerlokale mens de bytter på å utføre sine plikter.

Helsetilbud ved førskolen (Dette tilbudet ligger dessverre nede nå pr april 2024)

Vi har både tannlege, lege og helsesøster tilknyttet senteret vårt. Tilbudet fungerer veldig bra, og vi håper at vi kan forebygge sykdom gjennom opplæring og at vi legger grunnlag for en bedre allmennhelse i de familiene som kommer inn under vår omsorg. Helsevesenet på Filippinene er privat, og familiene må betale sykehusets kostnader samt lønn til sykepleiere og leger som er involvert i eventuell behandling. Pårørende må ta seg av alt stell av pasienten på sykehuset, og de må lage mat til den syke. De fattige har ofte ikke råd til dette og vi har erfart dødsfall som følge av hjemmefødsler, tannverk, diarè og andre plager vi i Norge tar for gitt at vi blir friske fra.

Se mer om helsetilbudet her:

Mat med hjem

En dag i uken lages et næringsrikt måltid som skal sendes med hjem til resten av familien. Dette er et ledd i vår innsats for å bedre den allmenne helsen til familiene som er tilknyttet senteret. De fattige familiene mangler kjøtt og proteiner i kostholdet. Vi underviser også foreldrene om hvilke næringsmidler som kan erstatte kjøtt, bla. den viktige mungbønnen. Gleden over det nye tilbudet er stor!  

Vi deler også ut ekstra matrasjoner/nødhjelp i forbindelse med jule- og påskehøytiden, samt i flere omganger etter tyfonkatastrofen i 2013 og under Covid 19-pandemien.

Se bilder fra denne ordningen her: